Пам'ятки

 

  

ЯК АНАЛІЗУВАТИ ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО
ВИКОРИСТАННЯ КАРТИ, ЯК ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛА 
ЯК АНАЛІЗУВАТИ ІСТОРИЧНИЙ ДОКУМЕНТ?
ЯК АНАЛІЗУВАТИ ІСТОРИЧНУ ПОДІЮ?
ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ ІСТОРИЧНОГО ЯВИЩА 
ХАРАКТЕРИСТИКА СУСПІЛЬНИХ ВИСТУПІВ ТА РУХІВ
ХАРАКТЕРИСТИКА ВІЙНИ 
ЯК ВИВЧАТИ РЕВОЛЮЦІЮ?
ХАРАКТЕРИСТИКА І ОЦІНКА ІСТОРИЧНОЇ ОСОБИ
ЯК СКЛАСТИ ІСТОРИЧНИЙ ПОРТРЕТ?
ОЦІНКА ІСТОРИЧНОГО ФАКТУ 
ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ АРХІТЕКТУРНОЇ ПАМ'ЯТКИ 
ЯК АНАЛІЗУВАТИ ІСТОРИЧНУ КАРИКАТУРУ?
ЯК АНАЛІЗУВАТИ ІСТОРИЧНУ ФОТОГРАФІЮ?
ПОРІВНЯННЯ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ ТА ЯВИЩ
ЯК НАВЧИТИСЬ ВИЗНАЧАТИ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ'ЯЗКИ? 
ВИЗНАЧЕННЯ НАСЛІДКІВ ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ
ЯК ЗРОБИТИ ВИСНОВОК, УЗАГАЛЬНЮЮЧИ ФАКТИ?

 

Як скласти історичне повідомлення 

Аналізувати історичні факти і події – це значить:

  Визначити час (хронологічні рамки), до якого вони відносяться.

  Назвати характерні риси історичних фактів, подій.

  Виділити в цьому переліку головні та другорядні риси (головні – ті, без яких дані факти чи події втрачають свою значимість).

  Визначити, чи існує зв′язок між фактами, подіями (причина – наслідок).

• Дайте оцінку (значення) подіям, фактам для подальшого історичного розвитку.

• Висновки повинні відноситись до головного в аналізі і мають бути тісно         пов′язані з аналізом раніше розглянутого історичного матеріалу. Порівняти висновки з висновками підручника.

Аналіз → оцінка (значення) → висновок

 

Схема аналізу історичних фактів, подій, явищ та процесів

Історичний факт – першоцеглинка історичних знань. Він непотворний, як неповторні простір і час, де він протікає, оскільки вони перебувають у постійному русі.

Історична подія – сукупність логічно завершених та обмежених у просторі й часі історичних фактів.

Історичне явище – комплекс аналогічних історичних фактів або їх ознак, які зберігалися чи зберігаються протягом певного часу та в певному просторі (території).

Історичний процес – ланцюг взаємопов’язаних у часі й просторі причинно-наслідковими зв’язками історичних подій і явищ:

• коли відбувалися чи проходили ці факти, події, явища чи процеси;

• де вони проходили;

• за яких історичних обставин вони проходили; які події пройшли напередодні;

• який розвиток вони отримали надалі;

• яка соціальна верства чи верстви були основними учасниками події;

• яку роль відіграли тут історичні особи та чиї інтереси вони відображали;

• який слід залишили ці факти, події чи процеси в історії регіону, країни чи світу;

• випадковим чи закономірним був саме такий перебіг подій та які вони мали наслідки;

• які альтернативи розвитку існували за тих історичних умов; а як би повелися Ви за таких умов?

Схема аналізу подій з хронологічної точки зору (локалізація подій у часі)

• коли пройшли ці події, як довго вони тривали, в якій послідовності проходили;

• на який період історії людства вони припадають;

• як ця подія співвідноситься з іншими подіями чи процесами;

• як ця подія кореспондується з однотипними подіями чи процесами вітчизняної та регіональної історії;

• складання хронологічних чи синхроністичних простих чи складних таблиць.

 

Схема аналізу історичного документу

• ХТО АВТОР ЦЬОГО ДОКУМЕНТУ? ЧИЇ ІНТЕРЕСИ ВІН ЗАХИЩАЄ?

• ПРО ЩО РОЗПОВІДАЄТЬСЯ В ДОКУМЕНТІ? ЯКА СТОРОНА ПОДІЇ ЧИ ЯВИЩА ЗАМОВЧУЄТЬСЯ?

• КОЛИ НАПИСАНИЙ ЦЕЙ ДОКУМЕНТ? ЯК МОГЛИ ВПЛИНУТИ НА НЬОГО АВТОРИ, ІСТОРИЧНІ ПОДІЇ ЧИ ЗАГАЛЬНА СИТУАЦІЯ В ЦЕЙ ПЕРІОД?

• ДЕ ВІДБУВАЛАСЯ ПОДІЯ, ПРО ЯКУ ЙДЕТЬСЯ В ДОКУМЕНТІ?• ЯКИМИ МОТИВАМИ КЕРУВАВСЯ АВТОР ДОКУМЕНТУ?

• ЯК ЦЕЙ ДОКУМЕНТ КОРЕСПОНДУЄТЬСЯ З ІНШИМИ СВІДЧЕННЯМИ ПРО ЦІ ФАКТИ, ПОДІЮ, ЯВИЩЕ ЧИ ПРОЦЕС?

 

 Як працювати з історичним документом

1. З'ясуйте походження документа.

1.1. Хто його автор? Чиї інтереси захищає?

1.2. Як могли вплинути на автора історичні події чи загальна ситуація в цей період?

1.3. За яких історичних обставин він з'явився?

1.4. Що являє собою документ за змістом і формою (опис історичної події сучасником, оцінка події істориком, законодавчий акт...)?

1.5. Про що розповідається в документі? Яка сторона подій чи явища замовчується?

1.6. Які почуття викликає документ у читачів?

1.7. Що вас здивувало в цьому документі, а що вразило?

2. З'ясуйте, яке завдання до документа ви повинні виконати і що для цього потрібно.

2.1.Якщо документ має поглибити ваші знання про якесь історичне явище, подію чи особу, пригадайте, що вам уже ві про це.

3. Прочитайте текст документа, визначте значення понять і термінів, що містяться в ньому.

 

Як аналізувати історичне джерело

1.Оберіть спосіб роботи: перегляд, читання, вивчення.

• Ознайомтесь із джерелом, визначте: автора, співавтора, учасників його підготовки; час і місце створення тексту (за його змістом); як вплинули історичні умови на його створення.

• Визначте: джерела інформації, що вивчається; мету автора (ів) тексту .

2.Визначте:

вид джерела (лист, щоденник, архівний документ тощо);

що собою являє цей текст: поданий повністю чи уривок;

про що йдеться в даному тексті.

3. Вивчіть та проаналізуйте зміст текст:

спробуйте зрозуміти, виділити його основні положення;

подумки поділіть зміст тексту на змістові частини, виділіть головні думки кожної частини;

під час вивчення тексту формулюйте головні думки джерела й записуйте їх у вигляді тез або цитат, ключових слів.

4. Оцініть ступінь достовірності викладених у тексті відомостей:

чи є автор безпосереднім свідком того, про що пише;

первинність або вторинність інформації.

5. Визначте:

чи є автор представником нової точки зору або він пропонує ексклюзивний погляд на події; в яких ситуаціях можна використовувати цю інформацію.

Виявіть значення та інформацію, що в ньому міститься, для сучасності та для кожного з нас.

Дайте узагальнюючу оцінку даного джерела.

 

Складання історичного портрету

• Історичні умови, виклики та вплив оточуючого суспільного середовища на формування особистості історичної постаті. Особистісні якості історичного діяча та умови їх становлення та формування.

• Цілі діяльності та можливості їх досягнення.

• Якими засобами та шляхами досягається поставлена мета.

• Основні результати діяльності історичної особи для регіону, країни чи світу.

• У чому значення діяльності цієї особистості.

• Яке Ваше ставлення до цієї особи як людини та як історичного діяча?

 

Пам'ятка "Як працювати з історичною картою"

1. Прочитати назву карти.

2. Ознайомитись з легендою.

3. Знайти на карті саме ті умовні позначки, які необхідні під час розгляду конкретного питання.

4. Порівняти здобуту інформацію з матеріалами підручника.

 

 «Правила роботи з картою»

Щоб карта «заговорила»:

- прочитайте назву карти; зверніть увагу, чи той це період, що вас цікавить;

-знайдіть легенду карти, яка містить умовні позначки, що використані для зображень на цій карті; уважно ознайомтесь із ними;

-відшукайте на карті умовні позначки, зазначені у легенді; детальніше зупиніться на тих, які вам необхідно при відповіді на конкретне запитання;

- показуючи кордони держави, її необхідно описати – назвати річки, моря, гори і т. ін.;

- показуючи на карті місто чи село, обов’язково зверніть увагу на його місцезнаходження лежить (місто Київ лежить на берегах Дніпра);

- запам’ятайте, що верхня частина карти – це напрям на північ, нижня – на південь.

- при роботі з настінною картою необхідно стояти ліворуч від карти, у правій руці тримати указку, щоб не закривати карту.

 

Пам'ятка "Як працювати з контурною картою"

1.Заповнюйте контурну карту після вивчення конспекту та відповідного параграфа підручника.

2.Читайте підручник вдумливо, намагайтеся запам'ятати назви історичних областей, місця битв тощо.

3. Виконуйте завдання в контурній карті послідовно.

4. Не заповнюйте контурну карту механічно, під час нанесення відповідних позначок намагайтеся пригадати суть подій та їхні наслідки.

 

Робота з картою

Намалюйте умовні позначки, якими користуються, щоб показати:

1. Дві різні території або держави.

2.Перехід певного району від однієї держави до іншої.

3. місця битв.

4. Пересування військ або народів.

5. Кордони держав.

6. Міста.

  

Характеристика пам'яток культури

- Визначити пам'ятку культури: літератури, музики, образотворчого мистецтва, архітектури, скульптури.

- До якого історичного періоду відноситься та чи інша пам'ятка культури.

- Хто автор цієї пам'ятки? Що тобі відомо про нього?

- Назви характерні риси пам'ятки: тема; стиль та інше.

- Дайте оцінку пам'ятці.

 

Як аналізувати історичну карикатуру

- Чи можете ви впізнати персонажів, зображених на карикатурі?

- Якщо це реальні люди, то назвіть їх і те, яке місце вони посідали в суспільстві на час створення карикатури.

- Перевірте дату створення карикатури. Якій події присвячена карикатура?

- Що ви знаєте про події, а також про персонажів, зображених на карикатурі?

- Що означає підпис під карикатурою? Він смішний чи іронічний?

- Якими засобами досягається той чи інший ефект?

- Персонажі на карикатурі зображені позитивно чи негативно?

- Наскільки ефективна карикатура у досягненні своєї мети?

- Чи змінила дана карикатура вашу оцінку про осіб, яких зображено на карикатурі?

 

 

 СХЕМА АНАЛІЗУ ПОДІЙ З ХРОНОЛОГІЧНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ 

 (ЛОКАЛІЗАЦІЯ ПОДІЙ У ЧАСІ)

*коли пройшли ці події, як довго вони тривали, в якій послідовності проходили;
*на який період історії людства вони припадають;
*як ця  подія співвідноситься з іншими подіями чи процесами;
*як ця подія кореспондується з однотипними подіями чи процесами вітчизняної та регіональної історії;
*складання хронологічних чи синхроністичних простих чи складних таблиць.
*правильно займіть позицію біля карти (так, щоб не заступати природне освітлення карти);
*запам'ятайте, що коли ви стоїте навпроти карти, наверху буде північ (південь – унизу), а зліва – захід (відповідно, справа – схід); навчіться читати легенду карти – її умовні позначення. При всій різноманітності карт однотипні факти, події та явища – кордони та столиці, райони повстань, напрями головних ударів і місця битв тощо – зображуються на них схожими позначками;
*зверніть увагу на написи, діаграми, таблиці, портрети, рисунки, які є на карті, і ви зрозумієте, що є резон у твердженні „Карта – це державна шпаргалка”;
працюючи з контурною картою, користуйтеся кольоровими олівцями, робіть умовні позначення;
*на дрібномасштабних картах окремі позначки робіть цифрами, які включайте в умовні позначення, це впливатиме на естетику виконаної Вами роботи.

  

  Види роботи з текстом підручника як джерелом інформації

*читання мовчки або вголос;

*виписування дат;

*складання хронологічних таблиць;

*робота з термінами, географічними назвами, висновками;

*виписування імен історичних персоналій;

*відбір історичних фактів для доведення окремих суджень;

*формулювання  висновків  на основі прочитаних фрагментів тексту; конспектування;

*складання плану чи тез.

 

Вміння висловлювати власну думку при обговоренні історичних питань, усне рецензування відповідей інших учнів· 

Уважно слухай відповідь товариша.· Бери участь в обговоренні, доповнюй, виправляй помилки, неточності.

· Дай оцінку, наскільки повною була відповідь; чи вірно викладено факти, чи була відповідь послідовною.

 

 СКЛАДАННЯ ПЛАНУ

*Уважно   прочитайте  назву теми плану, текст параграфу.

*Спробуйте засвоїти зміст матеріалу в цілому.

*Відберіть тільки той текст, який висвітлює тему, за якою потрібно скласти план.

*3апишіть головні,  на Ваш погляд, думки тексту – це і будуть орієнтовні пункти Вашого плану.

*Добре продумайте, сформулюйте й запишіть ці головні думки. Це буде простий план теми.

*Якщо план складний, виділіть провідні (дві-три) ідеї та спробуйте перегрупувати матеріал таким чином, щоб він відповідав цим ідеям.

*3найдіть дані, які розкривають кожну з виділених вами головних ідей, і запишіть їх у вигляді підпунктів плану.

*Перевірте, чи розкриває план тему, чи є у ньому своя логіка й завершеність, яка дозволить Вам краще засвоїти матеріал.

*Пам'ятайте! Структурно план поділяється на вступ, основну частину та висновки.

 

Конспектування 

*Кілька разів прочитайте текст, постарайтеся засвоїти його зміст в цілому.

*Розділіть текст на окремі блоки (відносно самостійні частини).

*Зробіть аналіз кожної із частин, виділивши в ній головне.

*Сформулюйте тези і випишіть вислови, які їх аргументують.

*Запишіть основні положення та ідеї тексту або почутої інформації.

 

   Схема характеристики історичної особи

*Історичні умови,  виклики та вплив оточуючого суспільного середовища на формування особистості історичної постаті. Особистісні якості історичного діяча та умови їх становлення та формування.

*Цілі діяльності та можливості їх досягнення.

*Якими засобами та шляхами досягається поставлена мета.

*Основні результати діяльності історичної особи для регіону, країни чи світу.

*У чому значення діяльності цієї особистості.

*Яке Ваше ставлення до цієї особи як людини та як історичного діяча?    

 

АФОРИЗМИ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

 ІСТОРІЯ - СВІДОК МИНУЛОГО, СВІТЛО ІСТИНИ, ЖИВА ПАМ’ЯТЬ.

 ІСТОРІЯ - ЖИТТЯ ПАМ’ЯТІ.

 ІСТОРІЯ - ЦЕ СВІДОК ЧАСУ, УЧИТЕЛЬКА ЖИТТЯ.

 НЕ ЗНАТИ ІСТОРІЇ - ОЗНАЧАЄ ЗАВЖДИ БУТИ ДИ­ТИНОЮ. 

ЦИЦЕРОН

 ІСТОРІЯ - НАЙВИЩИЙ УЧИТЕЛЬ, В ЯКОГО НАЙГІР­ШІ УЧНІ.

І. ГАНДІ

 ІСТОРІЯ - ЦЕ НАСАМПЕРЕД МУЗА.

 ІСТОРІЯ - ЦЕ НАУКА ПРО ТЕ, ЧОГО ВЖЕ НЕМА Й НЕ БУДЕ.

П. ВАЛЕРІ

 ІСТОРІЯ - ЦЕ НАУКА, ЩО ВИВЧАЄ МИНУЛЕ ЛЮД­СТВА В УСІЙ ЙОГО КОНКРЕТНОСТІ Й РІЗНОМАНІТ­НОСТІ.

 ІСТОРИК - ЦЕ ЗВЕРНЕНИЙ У МИНУЛЕ ПРОРОК.

Ф. ШЛЕГЕЛЬ

 ІСТОРИК - ЦЕ НЕРІДКО ЖУРНАЛІСТ, ЗВЕРНЕНИЙ У МИНУЛЕ.

К. КРАУС

 ІСТОРІЯ ВЧИТЬ ЛИШЕ ТОГО, ЧОГО ВОНА НЕ НАВЧИ­ЛА НАРОДИ.

ГЕГЕЛЬ

 ІСТОРІЯ ЗМУШЕНА ПОВТОРЮВАТИСЬ, ТОМУ ЩО НІХТО ЇЇ НЕ СЛУХАЄ.

Л. ПІТЕР

 ІСТОРІЯ - СКАРБНИЦЯ НАШИХ ДІЯНЬ, СВІДОК МИНУ­ЛОГО, ПРИКЛАД І ПОВЧАННЯ ДЛЯ СЬОГОДЕННЯ, ЗАСТЕ­РЕЖЕННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО.

М. СЕРВАНТЕС

 ПЕРЕМОЖЦІ І ПЕРЕМОЖЕНІ МАЮТЬ З ІСТОРІЇ РІЗ­НІ УРОКИ.

В. ШВЕБЕЛЬ

 ЖИТТЯ ГЕРОЇВ ЗБАГАТИЛО ІСТОРІЮ, А ІСТОРІЯ ПРИКРАСИЛА ПОДВИГИ ГЕРОЇВ.

Ж. ЛАБРЮЙЕР

 ІСТОРІЯ - НАШІ КОРЕНІ. БЕЗ НИХ НЕ МОЖЛИВЕ ЖИТТЯ СЬОГОДНІ І В МАЙБУТНЬОМУ.

М. АМОСОВ

 НАВІТЬ БОГИ НЕ МОЖУТЬ ЗМІНИТИ МИНУЛЕ.

АГАФОН

 ЖОРНА ІСТОРІЇ ВИРОБЛЯЮТЬ ПИЛ ВІКІВ.

І. ІВАНЮК

 МИ ЗАХОПЛЮЄМОСЯ СТАРОВИНОЮ, АЛЕ ЖИВЕМО СУ­ЧАСНІСТЮ.

ОВІДІЙ

 В ІСТОРІЇ ЗА ВСЕ ВІДПОВІДАЮТЬ НАЩАДКИ.

В. КОНЯХИН

 УВІЙТИ ДО ІСТОРІЇ ВАЖЧЕ, НІЖ ПОТРАПИТИ В НЕЇ.

В. ДОМИЛЬ

 МИНУЛЕ ВЧИТЬ СЬОГОДЕННЯ НЕ ПОВТОРЮВАТИ ПО­МИЛОК У МАЙБУТНЬОМУ.

Л. ЛЕОНОВ

 МУДРІСТЬ Є ДОНЬКА ДОСВІДУ.

ЛЕОНАРДО ДА ВІНЧІ

 ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ Є СУМОЮ ВСЬОГО ТОГО, ЧОГО МОЖНА БУЛО Б УНИКНУТИ.

Б. РАССЕЛ

 ЗАВЖДИ ПАМ’ЯТАЙ МИНУЛЕ. 

СТАЦІЙ